Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://ecompartners.pl (dalej jako: „Ecompartners.pl”, „Serwis Internetowy”).

Ecompartners.pl jest platformą internetową, która za pośrednictwem Serwisu Internetowego umożliwia korzystającym z niej Usługobiorcom, uzyskiwanie Prowizji od Partnerów Właściciela Serwisu, za zakupy dokonywane poprzez przydzielany Usługobiorcy indywidualny Link Polecający.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z Ecompartners.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Ecompartners.pl

1) O NAS

Właścicielem Ecompartners.pl jest BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Stanisławiu Dolnym (adres siedziby i adres do doręczeń: Stanisław Dolny 458, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770435; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 5512638702; REGON: 382498372, adres poczty elektronicznej: kontakt@ecompartner.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  b. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o uzyskanych prowizjach oraz promowanych przez Usługobiorcę Partnerach.
  c. KLIENT POLECONY – podmiot, który zawarł umowę sprzedaży z Partnerem Usługodawcy poprzez Link Polecający udostępniony przez Usługobiorcę Serwisu.
  d. LINK POLECAJĄCY – spersonalizowany i zindywidualizowany dla Usługobiorcy link przekierowujący do sklepu internetowego Partnera Organizatora, wygenerowany na potrzeby Programu Partnerskiego.
  e. PARTNER – sklep internetowy współpracujący z Organizatorem, który umożliwia dokonanie zakupów poprzez wygenerowany Link Polecający.
  f. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  g. PROGRAM PARTNERSKI – program partnerski polegający na promowaniu sklepów internetowych i produktów Partnera przez Usługobiorcę Serwisu.
  h. PROWIZJA – uzyskana przez usługobiorcę procentowa kwota wartości koszyka sprzedanych za pośrednictwem Linku Polecającego produktu lub produktów.
  i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  j. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ECOMPARTNERS.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://ecompartners.pl.
  k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  l. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Ecompartners.pl, poprzez przystąpienie do Programu Partnerskiego organizowanego przez Usługodawcę.
  m. USŁUGODAWCA/ORGANIZATOR/WŁAŚCICIEL – BZ COMMERCE GROUP Sp. z o.o.
  n. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  o. ZLECENIE WYPŁATY – żądanie wystosowane do Usługodawcy o wypłatę przyznanej w ramach Programu Partnerskiego Prowizji na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ECOMPARTNERS.PL

 1. Ecompartners.pl powstał aby umożliwić Usługobiorcom uzyskanie prowizji ze sprzedaży produktów Partnerów, za pośrednictwem Linku Polecającego.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne.
 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  a. Konto
  b. Formularz kontaktowy
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.
 5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5) KONTO

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) kliknięcia w link wysłany na adres poczty elektronicznej usługobiorcy, pozwalający na dodanie hasła. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: Imię i Nazwisko, identyfikator partnerski oraz adres poczty elektronicznej (nazwa użytkownika).
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej w ramach Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecompartners.pl.

6) FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługo Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest jednorazowo i nieodpłatnie.
 2. Korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po (1) wypełnieniu Formularza Kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”, dostępnej w ramach Usługi Konto oraz (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści zapytania kierowanego do Usługodawcy, a także tematu wspomnianego zapytania
 3. Usługa Formularz Kontaktowy ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

7) WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM

 1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być Usługobiorca. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny.
 2. Klient może przystąpić do Programu Partnerskiego poprzez założenie konta na stronie Organizatora, podając takie dane jak: imię i nazwisko, identyfikator partnerski oraz adres poczty elektronicznej. W odpowiedzi Organizator przesyła Klientowi potwierdzenie założenia konta oraz niniejszy Regulamin.
 3. Usługobiorca w ramach usługi Konta, w zakładce „Rozpocznij promowanie”, uzyskuje Linki Polecające umożliwiające mu promowanie produktów Partnera w ramach sieci społecznościowych bądź prowadzonych przez Usługobiorcę stron internetowych. We wspomnianej zakładce, Usługobiorca otrzymuje informacje o: nazwie produktu, stronie produktu, Prowizji za sprzedane w ramach danego Linku Polecającego produkt bądź produkty oraz Link Polecający. Fakultatywnie, przy danym produkcie może pojawić się również kod rabatowy, umożliwiający Klientowi Poleconemu zakup produktu w obniżonej o wskazaną wartość cenie
 4. Biorąc udział w promocji, klient zobowiązuję się do promowania produktu lub produktów Partnerów Organizatora za pośrednictwem sieci społecznościowych oraz prowadzonych przez Usługobiorcę stron internetowych.
 5. Usługobiorca nie może promować Programu Partnerskiego za pośrednictwem Google Ads. 
 6. W momencie zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów poprzez Link Polecający przekierowujący do strony sklepu internetowego Partnera, Usługobiorcy przysługuje prowizja naliczana od końcowej kwoty zakupu dokonanego na stronie partnerskiej Serwisu.
 7. Uczestnik Programu Partnerskiego obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Programu Partnerskiego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, jak i osób trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym na stronach oraz sieciach społecznościowych promujących produkt bądź produkty Partnerów.
 9. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Usługodawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecompartners.pl bądź poprzez usunięcie konta w serwisie Usługodawcy. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia programu partnerskiego w każdym momencie, informując nie później niż dwa tygodnie przed planowaną datą zamknięcia.

8) PROWIZJA

 1. Warunkiem otrzymania prowizji przez Usługobiorcę jest:
  a. zawarcie przez Klienta Poleconego ze sklepem internetowym Partnera umowy sprzedaży produktu lub produktów poprzez Link Polecający,
  b. uzyskanie kwoty minimalnej prowizji w wysokości 100 zł brutto, która jest sumowana ze wszystkich sprzedaży dokonywanych w ramach Linku Polecającego,
 2. Warunki wypłaty prowizji:
  a. przesłanie prośby wypłaty prowizji poprzez kliknięcie odpowiedniego pola akcji w zakładce wypłaty, dostępnego w ramach Konta Usługobiorcy, na zasadach zgodnych z pkt 7.1. ,
  b. Usługobiorca będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.) – Prawo przedsiębiorców, zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT oraz przesłania jej wraz z prośbą o wypłatę prowizji na adres: kontakt@ecompartners.pl
  c. Usługobiorca jest zobowiązany do samodzielnego zadośćuczynienia obowiązkom podatkowym wynikającym z przyznanej mu w ramach Programu Partnerskiego Prowizji na zasadach i w terminie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wielkość prowizji jest zależna od warunków przedstawionych przez Partnera w ramach usługi Konto w zakładce „Rozpocznij promowanie”, jednak nie może być niższa niż 20% wartości kwoty zawartej poprzez Link Polecający umowy sprzedaży.
 4. Organizator zobowiązuje się do wypłaty prowizji w terminie do 14 dni roboczych od dnia zlecenia wypłaty prowizji(w przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami, od momentu wystawienia faktury VAT), na wskazane przez Uczestnika konto bankowe.
 5. Organizator informuje uczestnika o przyznaniu oraz wysokości prowizji poprzez stosowną informację dostępną w zakładce Prowizje.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania akceptacji prowizji (oraz jej wypłaty) na potrzeby weryfikacyjne w przypadku zamówień powyżej 200 zł. Owe wstrzymanie może potrwać do miesiąca od naliczenia prowizji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty w prowizji w wypadku w którym zostanie ona naliczona przy wykorzystaniu metod niezgodnych z regulaminem. 

9) KONTAKT Z ECOMPARTNERS.PL

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@ecompartners.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Ecompartners.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE ECOMPARTNERS.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty
  elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@ecompartners.pl.
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Stanisław Dolny 458, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecompartners.pl .
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 11-tym Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt 13-ty Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

14) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 4. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

16) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Ecompartners.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Ecompartners.pl

17) ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stanisław Dolny 458, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
kontakt@ecompartners.pl
– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Darmowy Ebook: Jak zarabiać na programach partnerskich?Zapisz się do newslettera i otrzymaj darmowy ebook na swój adres email: